حل مسئله (2)

مرور فصل (1)

درس اول : ضرب دو عدد دو رقمی (2)

درس پنجم : تقسیم بر عدد های یک رقمی (1)

درس چهارم : تقسیم و بخش پذیری (1)

درس دوم : محاسبه ی حاصل ضرب (1)

درس سوم : محاسبه های تقریبی (2)

درس ششم : تقسیم بر عدد های دو رقمی (2)