در حال نمایش 6 نتیجه

درس دهم: سوره ی انفال (8-1)، یادآوری مد (1)

درس دوازدهم: سوره ی انبیاء (10-1) (1)

درس سوم: سوره ی اعراف (1)

درس ششم: سوره ی نساء (176) و سوره ی مائده (2-1)، یادآوری حروف مقطعه (1)

درس نهم: سوره ی نحل (93-88)، یادآوری التقاء ساکنین (1)