در حال نمایش 10 نتیجه

حل مسئله: حدس و آزمایش (2)

درس اول: جدول داده ها (2)

درس چهارم: انتخاب نمودار (2)

درس دوم: احتمال (2)

درس سوم: نمودار دایره ای (1)

مرور فصل (1)