در حال نمایش 10 نتیجه

حل مسئله: حل مسئله ی ساده تر (2)

درس اول: مقایسه ی عددها (2)

درس چهارم: تفریق در جدول ارزش مکانی (2)

درس دوم: جمع و تفریق (1)

درس سوم: جمع در جدول ارزش مکانی (2)

مرور فصل (1)