در حال نمایش 10 نتیجه

حل مسئله: رسم شکل (2)

درس اول: کسر (1)

درس چهارم: مقایسه ی کسرها (2)

درس دوم: کاربرد کسر در اندازه گیری (2)

درس سوم: تساوی کسرها (2)

مرور فصل (1)