در حال نمایش 11 نتیجه

حل مسئله: الگوسازی (2)

درس اول: معرفی عدد هزار (2)

درس چهارم: تقریب اعداد (2)

درس دوم: ارزش مکانی (2)

درس سوم: ارزش پول (2)

مرور فصل (1)