در حال نمایش 9 نتیجه

تفریق در جدول ارزش مکانی (2)

جمع در جدول ارزش مکانی (2)

جمع و تفریق عددهای سه رقمی (2)

مرور فصل (1)

مقایسه ی اعداد (2)