در حال نمایش 15 نتیجه

درس اول: الف کوچک / سکون (1)

درس پنجم: سوره ی فلق / تنوین ها (1)

درس چهاردهم: سوره ی قدر / باغی میان آتش (1)

درس چهارم: سوره ی ناس / ـة، ة (1)

درس دهم: سوره ی فیل / اصحاب فیل / سوره ی ماعون (1)

درس دوازدهم: سوره ی شرح (1)

درس دوم: تشدید / اتصالات (1)

درس سوم: سوره ی حمد / ک (1)

درس سیزدهم: سوره ی تین / قهرمان بت شکن (1)

درس ششم: سوره ی توحید / ـه و ، ـه ی (1)

درس نهم: سوره ی عصر (1)

درس هشتم: سوره ی کوثر / ئـ / کودک خداپرست (1)

درس هفتم: سوره ی نصر / فتح مکه / ء (همزه) (1)

درس یازدهم: سوره ی کافرون (1)