در حال نمایش 7 نتیجه

درس بیست و دوم پیامبر مهربان ( ظ ) (1)

درس بیست و یکم لاک پشت و مرغابی ها ( غـ ـغـ ـغ غ ) (1)

درس بیستم رضا ( ضـ ض ) (1)

درس شانزدهم در بازار ( تشدید ـّ ) (1)

درس نوزدهم حلزون ( حـ ح ) (1)

درس هجدهم علی و معصومه ( عـ ـعـ ـع ع ) (1)

درس هفدهم صدای موج ( صـ ص ) (1)