در حال نمایش 9 نتیجه

درس دوازدهم قـ ق - لـ ل (1)

درس دوم - اَ ـَ - د (1)

درس سوم مـ م - سـ س (1)

درس سیزدهم جـ ج - ـُ استثنا (1)

درس ششم ایـ یـ ی ای - ز (1)

درس نهم کـ ک - و (1)

درس هشتم یـ ی - اُ ـُ (1)

درس هفتم اِ ـِ ـه ه - شـ ش (1)

درس یازدهم فـ ف - خـ خ (1)