مجموعه مهدآموز همواره تلاش می کند تا حداکثر رضایت مشتریان را جذب کند

با این حال اگر شکایت و یا انتقاد سازنده ای به مجموعه هست ما بیشترین تلاش خود را برای انجام مسئولیت و دلجویی و جذب اطمینان شما می کنیم

شما از طریق روش های زیر می توانید شکایت و انتقاد خود را عنوان کنید تا ما در سریع ترین زمان ممکن نسبت به رفع آن اقدام کنیم

شماره تماس های مستقیم مدیریت :

شماره تماس دفتر : 09981052589

ایمیل ها :

info@mahdamoz.com